matthew_20_1-16

Praca jako czynnik poniżenia społecznego

fot. źródło: https://worryisuseless.wordpress.com/2012/08/23/do-you-begrudge-my-generosity-3/

Parę słów o pracy … dlaczego osoby z niepełnosprawnością mające kompetencje i chętne do pracy zawodowej, pracują za najniższą stawkę godzinową / najniższą krajową ?

 

            W Kodeksie pracy w art. 11 widnieje zapis: Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

            I jeszcze jeden kluczowy fragment z ewangelicznego punktu widzenia:

Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie ?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy!” A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!” Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”. (Mt 20, 1-16)Winnica

            Dlaczego akurat ten temat? Dlaczego odniosłem się do kodeksu pracy i do przypowieści z Ewangelii wg św. Mateusza? Ponieważ ani prawo ustanowione przez człowieka, ani przez Boga nie zabrania nikomu dużo zarabiać. Każdy z nas powinien zarabiać adekwatnie do zajmowanego przez siebie stanowiska, do pracy jaką wykonuje, do czasu i siły fizycznej oraz umysłowej jaką poświęca. Bez względu na to, czy jest zdrowy fizycznie czy nie… Kompetencje i dobrze, rzetelnie wykonana praca powinny być najważniejszymi czynnikami za tym, ile każdy człowiek powinien zarabiać. Jeśli osoba zdrowa wykonuje taką samą pracę, co osoba z niepełnosprawnością, to oboje powinni zawsze otrzymywać takie samo wynagrodzenie.

            Oczywiście w tym miejscu trzeba podkreślić jeszcze jeden bardzo istotny czynnik: chęci do wykonywania pracy, rozwijania się, zdobywania doświadczenia, kompetencje oraz lojalność i uczciwość wobec siebie, współpracowników i zarządzających… Bez tych argumentów nie można z czystym sumieniem żądać wygórowanych stawek za pracę.

            Z roku na rok rynek pracy w Polsce i na całym świecie generalnie staje się coraz trudniejszy dla wszystkich i nie można zakładać, że będzie łatwiej. Coraz trudniej każdemu znaleźć stałą i stabilną pracę za adekwatne wynagrodzenie. Nie możemy jednak zgodzić się na zaniżanie płacy tylko dlatego, że mamy udokumentowany stopień niepełnosprawności. Osobiście znam bardzo wiele osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które są dużo bardziej kompetentne i bardziej pracowite w swoich miejscach pracy od osób teoretycznie zdrowych fizycznie.. Niestety mniej zarabiają, albo w ogóle nie mają możliwości pracy ze względu na swoją niepełnosprawność.

            W dzisiejszym świecie, gdzie wystarczy mieć tylko komórkę i komputer z internetem, nie trzeba mieszkać w centrum miasta, żeby mieć kontakt z całym światem i dobrze płatną pracę. Wiele aktywnych osób pracuje zdalnie i wykonuje bardzo dobrze swoją pracę.    

            Świadczenia socjalne ( renty i zasiłki ) dla adekwatnie zdolnych do pracy ludzi, mimo ich niepełnosprawności, powinny zostać całkowicie zlikwidowane, tak, aby zmobilizować każdego człowieka do aktywności. Fundusze socjalne powinny być przeznaczane na dostosowywanie i tworzenie nowych miejsc pracy dla każdego człowieka. A nie do tego, aby kombinować i rozleniwiać ludzi. Jeśli dana osoba adekwatnie nie jest w stanie jakkolwiek pracować, to państwo powinno mieć takie instrumenty prawne i fundusze, które będą stale kontrolować taką osobę wraz z opiekunem i umożliwiać stały, przeciętny poziom życia w społeczeństwie.

            Chciałbym, aby każdy z nas, bez względu na to, czy jest niepełnosprawny czy zdrowy zawsze miał w głowie słowa Michaela Josephsona:        

„Ludzie mający charakter postępują właściwie nie dlatego, że myślą, że zmienią przez to świat, lecz dlatego, że nie godzą się na to, by świat ich zmienił.”

 

Dodaj komentarz