numbers-1768348_960_720

Co nowego w 2017 roku

Jakie zmiany i nowe regulacje czekają nas w nowym 2017 roku? Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących osób z niepełnosprawnością. 

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością, a zasiłek dla bezrobotnychmpips-wazne-zmiany-w-2017-06

Opiekunowie, którzy stracili możliwość pobierania świadczeń po śmierci osoby niepełnosprawnej, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne. Dany czas sprawowania opieki będzie uprawniał do ubiegania się o wspomniane świadczenia. Nastąpi to zgodnie z projektem do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r.

Zasiłek stały – nowe regulacje

Osoby oczekujące na wydanie orzeczenia, uprawnione do pobierania zasiłku stałego z ośrodka pomocy społecznej, będą mogły otrzymywać zasiłek okresowy już w miesiącu, w którym wystąpiły z wnioskiem o określenie stopnia niepełnosprawności.

Nowelizacja zakłada, że od 1 stycznia 2017 roku osoby uprawnione ustawowo będą mogły otrzymać zasiłek wstecz, poczynając od daty złożenia wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Podwyżka stawki świadczenia pielęgnacyjnego

Rok 2017 przyniesie również zmiany w wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie zostanie podwyższone z kwoty 1300 zł do 1406 zł netto.

Waloryzacja obejmie również kolejne lata. Corocznie będzie wzrastać o wskaźnik proporcjonalny do wzrostu progu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Świadczenie obejmuje faktycznych opiekunów lub członka rodziny, który poświęca pracę na rzecz opieki nad niepełnosprawnym; dotyczy to przypadków powstania niepełnosprawności przed osiemnastym rokiem życia bądź też – jeżeli niepełnosprawny jest osobą uczącą się –  do ukończenia dwudziestu pięciu lat.

Świadczenie pielęgnacyjne w kontekście rodziców

Zostanie znowelizowane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Aktualnie może pobierać je jeden z rodziców, nawet jeżeli posiadają więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością i oboje zrezygnowali z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad nimi.

Zmiana będzie wnosiła prawo do ubiegania się obojgu rodziców o świadczenie.

Wzrost stawki emerytur i rent

W nowym roku najniższe emerytury i renty zostaną podwyższone o ponad 100 zł i będą wynosić 1000 zł brutto, a nie jak do tej pory 882,56 zł.

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostanie zrównana do 750 zł brutto, natomiast wszystkie renty socjalne wzrosną z 741 zł do 840 zł brutto.

Zmiana legitymacji

Nowe legitymacje obowiązujące od 2017 roku będą wystawiane na okres orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Legitymacje będą wydawane odpowiednio na 5 lat dla legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub 10 lat dla legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności dla osób poniżej 60. roku życia.

Zmiana legitymacji przebiegnie bezpłatnie bez koniczności ponownego orzekania się.

Zmiana w składkach ZUS dla emerytów i rencistów

Dotychczas obowiązywał system naliczania składek od jednej umowy-zlecenia. Zmiana nastąpiła w styczniu 2016 roku, kiedy to uległo zmianie naliczanie składek ZUS. W przypadku zawarcia więcej niż jednej umowy zlecenia, należy uiścić odliczenia składek emerytalnych i rentowych od wszystkich zawartych umów, aż do momentu uzyskania poziomu wynagrodzenia minimalnego. Po przekroczeniu tego pułapu w przypadku zawarcia kolejnych umów składki nie będą od nich pobierane. Powyższe regulacje należy uwzględnić przy wypełnianiu rozliczenia podatkowego (PIT) za 2016 rok.

Rozwój projektu uchwały „Za życiem”

W grudniu br. została przyjęta uchwała w sprawie wdrożenia programu „Za życiem” wspierającego m.in. rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Program przewiduje jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka lub z nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu w wysokości 4000 zł. Szczegóły projektu nie są jeszcze znane.

 

Dodaj komentarz